Kasmetinės atostogos

Home / Teisė / Kasmetinės atostogos

Lietuvos teisės universitetas

Valstybinio valdymo fakultetas

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra

Dieninių studijų

532 grupės III kurso studentės

Aidos R.

Rašto darbas

Kasmetinės atostogos

dėst.

A.Janukevičius

Vilnius 2002

Turinys

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė 3

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką 4

Kasmetinių atostogų perkėlimas 5

Nepanaudotos kasmetinės atostogos 6

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 7

Įšvados 8

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė

Atostogos pagal įstatymus gali būti dviejų rūšių tai kasmetinės ir

tikslinės.Šiame rašto darbe apibūdinsime kasmetines atostogas.

Kasmetinės atostogos − tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas

laikotarpis, suteikiamas darbuotojui ppailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.

Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

Pagal atostogų įstatymą išskiriamos tokios kasmetinių atostogų rūšys:

  “5 straipsnis. Kasmetinių atostogų rūšys

            Kasmetinės atostogos yra:

o minimalios;

o pailgintos.”

Tuo tarpu darbo kodekso projekte yra numatyta ir trečią. 165

straipsnyje, 2 dalyje nurodyta:

“Kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos.”

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonios

kalendorinės dienos, o kasmetinės trisdešimt penkių kalendorinių dienų

atostogos suteikiamos nustatytiems asmenims.Pagal darbo kodekso projektą

tokie asmenys yra:

1) darbuotojai iki aštuoniolikos metų;

2) darbuotojai, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba

vaiką invalidą iki šešiolikos metų;

3) invalidai;

4) kiti įstatymų nustatyti asmenys.

Atostogų įstatyme nebuvo numatyta, kad 35 dienų atostogos suteikiamos

darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 mmetų.

Pagal darbo kodekso projekto 167 straipsnį ir atostogų įstatymo 7

straipsnį kasmetinės pailgintos atostogos iki penkiasdešimt aštuonių

kalendorinių dienų suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių

darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine

rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė tvirtina

darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato

jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Darbo kodekso projekte, kaip jau minėjau, yra numatyta ir trečia

kasmetinių atostogų rūšis; papildomos atostogos. Pagal 168 straipsnį:

“Kasmetinės papildomos atostogos gali būti suteikiamos:

1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo

sąlygų;

2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;

3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką

nustato Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos

taisyklėse gali būti nustatytos didesnės ttrukmės ir kitų rūšių negu šiame

straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.”

Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais

pačiais darbo metais.

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos

po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir

paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo

metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka

nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma,

kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką

Pagal atostogų įstatymą nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo

mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos moterims

prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Darbo kodekso projekte

numatoma, kad galima atostogas suteikti kitais įstatymų arba kolektyvinių

sutarčių nustatytais atvejais (169 straipsnis 3 dalis 2 punktas).

Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių

nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:

• asmenys iki aštuoniolikos metų;

• nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki

keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų.

Atostogų įstatyme nebuvo nustatyta, kad ši nuostata galioja ir

vyrams, ten buvo kreipiamas dėmeys tik į moteris.

• Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos

jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo,

diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų

laiko.

• Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir invalidus, taip pat

asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas

priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos

rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu

laiku.

• Darbuotojams, vykstantiems gydytis į sanatorijas, kitas

sveikatos įstaigas, taip pat į poilsio namus su šeimyniniais

kelialapiais, jų pageidavimu, atostogos suteikiamos kelialapyje

nurodytu laiku. Darbuotojai, pageidaujantys gauti atostogas

šeimyniniame kelialapyje nurodytu laiku, privalo apie tai

pranešti darbdaviui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės

atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu,

nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje.

Šis straipsnis išliko nepakitęs išskyrus minėtą atvejį.

Kasmetinių atostogų perkėlimas

Pagal darbo kodekso projektą perkelti kasmetines atostogas leidžiama

tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat

perkeliamos, kai darbuotojas:

1) yra laikinai nedarbingas;

2) įgyja teisę į tikslines atostogas, tai yra nėštumo ir gimdymo,

atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; mokymosi,

kūrybinės, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti;

3) įgyja teisę į nemokamas atostogas;

4) darbuotojas dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų

pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams.

Kasmetinės atostogos gali būti perkeltos ir dėl kitų atsiradusių

priežasčių įstatymo nenumatytais atvejais. Tuomet reikia suderinti jų

perkėlimo tvarką su administracija.

Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais

darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių

atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų

kasmetinių atostogų.

Atostogų įstatyme buvo numatyta, kad kasmetinės atostogos perkeliamos

tik abiems šalims susitarus. Naujas darbo kodeksas suteikia liberalesnes

slygas atostogų laikui pakeisti. Taip pat darbo kodekso projekte numatyta

yra teisė išeiti nemokamų atostogų, administracijai pateikus prašymą.

Nepanaudotos kasmetinės atostogos

Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiamas

dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu

suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena

yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Šis

straipsnis išlieka nepakitės ir naujajame kodekse.

Pagal 176 straipsnį kasmetinių atostogų laiku darbuotojui

garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio

darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė.

Taip pat darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau

kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu

darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne

dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek

buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už

kasmetines atostogas.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas

Tiek darbo kodekso projektas, tiek atostogų įstatymas draudžia

kasmetines minimaliąsias atostogas pakeisti pinigine kompensacija. Taip

gali būti pažeidžiamos darbuotojo teisės. Bet darbuotojas turi teisę savo

noru paprašyti kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas arba

kompensacija išmokama tada, kai darbuotojui negali būti suteiktos

kasmetinės atostogos.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama

nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos

dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo

laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos

nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija

išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už

trejus metus, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

Įšvados

Darbo kodekse yra pakeisti 168, 169, 184 straipsniai, kurie yra

susiję su kasmetinėmis atostogomis. Nustatytos  naujų papildomų atostogų

lengvatų. Kasmetinės papildomos atostogos galės būti suteikiamos

Vyriausybės nustatytos trukmės ir tvarka už darbą sąlygomis,

neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, už ilgalaikį nepertrauktąjį darbo

stažą toje darbovietėje, už ypatingą

darbų pobūdį. Kolektyvinėje sutartyje

ar darbo tvarkos taisyklėse galės būti nustatytos didesnės trukmės ir dar

kitų rūšių kasmetinės papildomos atostogos. Už kiekvienus darbo metus

kasmetinės atostogos turės būti suteikiamos tais pačiais darbo metais. Taip

pat kodekse nustatyti atvejai kada suteikiamos nemokamos atostogos.

1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų – iki 14 kalendorinių

dienų;

2) darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų – iki 30

kalendorinių dienų;

3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam

sueis 3 metai, atostogų metu ttėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo

atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, metu); šių atostogų

bendra trukmė negalės viršyti 3 mėnesių;

4) invalidui – iki 30 kalendorinių dienų per metus;

5) darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą

nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos

būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu

laiku;

6) darbuotojui, slaugančiam šeimos narį – tokiam laikui, kurį

rekomenduoja gydymo įstaiga;

7) santuokai sudaryti – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos;

8) mirusio ššeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3 kalendorinės

dienos.

Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių bus suteikiamos

kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

 

Kodekse liko nepakeista tai, kad kasmetinės minimalios atostogos yra

28 kalendorinės dienos. 35 dienų atostogos  suteikiamos asmenims iki 18

metų, vieniems aauginantiems vaiką iki 14 metų arba invalidą iki 16 metų,

invalidams. Ilgesnes atostogas nustato Vyriausybė arba kolektyvinė

sutartis. Kasmetines minimalias atostogas pakeisti pinigine kompensacija

neleidžiama. Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų arba du

vaikus iki 12 metų suteikiama viena apmokama papildoma poilsio diena per

mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, o

auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį arba

atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę.

Literatūra

1. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vilnius, 1989.

2. Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas // Valstybės žinios. 1992 Nr.

2-18; 1996, Nr. 41-986, Nr. 57-1328; 1997, Nr. 63-147, Nr. 67-1655.

3. Darbo kodekso projektas

4. http://www.darbininkas.lt/, 2002 12 01.

Related Posts