lotyniskos sentencijos

Home / Lotynų kalba / lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai

Pradėta kurti: 07-07-2005

ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.

ab antiquo – nuo senų senovės.

abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.

abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.

abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!

ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios

ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!

abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.

above majore discit arare minor – jaunesnysis jjautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.

absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.

accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.

actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.

ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.

adamante durius – kietesnis už plieną.

ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.

ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.

ad diem dictum – nnurodytą dieną.

ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.

ad infinitum – iki begalybės; be galo.

ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.

ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vvėluok.

ad unum omnes – visi ligi vieno.

aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.

aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.

aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.

alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]

alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.

alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.

aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems llaiko trūksta, kitiems jo per daug.

aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.

alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.

alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]

alter ego – [Ciceronas]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]

altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.

amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.

amare et ssapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.

amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]

ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.

amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.

amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.

amicus certus in re incerta cernitur – [Ciceronas] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.

amicus humani generis – žmonių giminės draugas.

amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.

anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.

apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]

aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]

apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.

apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]

aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.

aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.

aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.

aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.

argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.

ars bene vivendi – menas gerai gyventi.

asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.

aspera nnec terrent – sunkumai negąsdina.

audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.

audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]

audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.

aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba

aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.

auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.

aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.

aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.

aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.

avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.

ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]

averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.

ave, vita! – būk sveikas gyvenime!

ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J.Janonis]

barba non facit philosophum &– barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.

beatus ille, qui procul negotiis – [Horatius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.

bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]

bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.

beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.

bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.

bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.

boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]

caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.

calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.

calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.

canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.

carum, quod rarum –

brangu, kas reta.

casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.

cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]

cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;

plg. liet.atsarga gėdos nedaro.

cedant arma togae ! – [Ciceronas] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]

cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.

cena comesa venire – [[Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.

charta non erubescit – [Ciceronas] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].

cibi condimentum est fames – [Ciceronas] alkis – maisto prieskonis.

ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.

citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.

citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].

civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.

claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.

coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos nnegalioja.

cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.

cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]

cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

cognosce te ipsum – pažink pats save.

comparatio nnon est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.

compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.

concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.

conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.

consuetudo est altera natura – [Ciceronas] įpratimas – antras prigimimas.

consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.

consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.

contra naturam – prieš prigimtį.

contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenalis] plaukti prieš srovę.

contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.

convenienter naturae vivere – [Ciceronas] gyventi pagal gamtos ddėsnius.

cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.

cornu abundantiae – gausybės ragas.

corona laurea – [Ciceronas] laurų vainikas.

corvo rarior albo – [Juvenalis] retesnis už baltą varną; retenybė.

corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.

credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.

crescentem sequitur cura pecuniam – [Horatius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.

cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.

cristae ei surgunt – [Juvenalis] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.

crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. vveidmainiškas verksmas.

crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.

cucurbita calvior – [Apulejus] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.

cui dolet, meminit – [Ciceronas] kas kenčia tas atsimena.

cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.

cui prodest? – kam naudinga?

cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.

cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.

cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.

cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Ciceronas] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.

culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.

culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.

cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.

cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.

cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.

cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.

cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].

cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vvyresniesiems leidus.

cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.

cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.

cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.

cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.

curriculum vitae – [Ciceronas] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.

cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.

damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.

da pignus – [Terentius] kertam lažybų.

dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.

dat gloria vires – garbė teikia jėgų.

de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.

debemur morti nos nostraque – [Horatius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debemus morti nos nostraque – [Horacijus] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.

decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.

decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

de facto – faktiškai; iš tikrųjų.

de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.

de gustibus eet de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.

de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]

deliberando discitur sapiens -[Publilius] išminties mokomasi mąstant.

deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.

delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]

de mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.

de nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.

depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.

diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.

dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.

dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.

dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.

dies levat luctum – [Ciceronas] laikas švelnina liūdesį.

difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.

difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.

digitum transversum non discedere – [Ciceronas] nė per nago juodymą nenusileisti.

dignus est, quicum in tenebris mices – [Ciceronas] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.

dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.

disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.

diu apparandum est

bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.

diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.

divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]

dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.

docendo discimus – mokydami mokomės.

doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

domi manendum est, cui cuncta sint prospera &– kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]

domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.

do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.

duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.

dulce est desipere in loco – [Horatius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.

dulce et decorum est pro patria mori – [Horatius] malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.

dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.

dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, ttol skauda ir visą kūną.

dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.

duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du ddaro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]

dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.

dura necessitas – žiauri būtinybė.

ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.

ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!

echino asperior – dygesnis už ežį.

eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.

ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]

ei morbo nomen est avaritia – [Ciceronas] tos ligos vardas – gobšumas.

ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.

elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.

eloquentiae ssatis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

emori potius, quam servire – [Ciceronas] geriau mirti negu vergauti.

enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.

equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!

eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.

errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.

error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.

esse oportet uut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

est modus in rebus – [Horatius] viskam yra saikas.

et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.

et alii – ir kiti.

et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.

et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.

etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.

etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.

etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.

etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.

et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]

eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.

ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.

exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.

ex consensu – sutinkant; sutinkamai.

exempla docent – pavyzdžiai moko.

ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.

exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nnepamiršk pagirti.

exitus acta probat – [ Ovidius] pabaiga apvainikuoja darbą.

exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.

ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]

ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.

ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.

ex malis eligere minima oportet – [Ciceronas] iš [daugelio] blogybių reikia išsirinkti mažiausią.

ex nihilo nihil – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.

ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.

ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [Vergilius] iš mūsų kaulų teišauga keršytojas [Vergilijaus “Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]

ex oriente lux – šviesa [ateina] iš rytų.

ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Livius] didžių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.

ex promtu – nepasirengus; netikėtai.

extrema frequenter una habitant – [Aristoteles] kraštutinumai dažnai būna greta.

extrema tegula stare – [Seneca] stovėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.

ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Publilius] protingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.

faber est suae quisque fortunae – [Sallustius] kiekvienas yra savo likimo kalvis.

fac et spera – dirbk ir turėk viltį.

facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.

facile remedium est ubertatis – [Quintilianus] ssu pertekliumi susidoroti lengva.

facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.

facta, non verba – [reikia] darbų, ne žodžių.

fallax fortuna – [Ciceronas] apgaulingas likimas.

fama crescit eundo – [Vergilius] paskala eidama [iš lūpų į lūpas] didėja; gandas auga plisdamas.

fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.

fas est et ab hoste doceri – [Ovidius] galima ir iš priešo pasimokyti.

fas non est hospitem violare – [Ceasar] – svečio nagalima užgaulioti.

fata viam invenient – [Vergilius] likimas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.

fateor me saepe pecasse, homo sum – [Petronius] prisipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.

fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.

faucibus premor – [Ciceronas] esu sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.

feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas].

felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.

fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Ceasar] žmonės mieliau tiki tuo, ko geidauja.

ferro ignique – [Ciceronas]pažod.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.

ferro nocentius aurum – [Ovidius] auksas kenksmingesnis už geležį.

ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Publilius] kalk geležį kol karšta.

festina lente – [Suetonius]

skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.

fiat lux! – tebūnie šviesa!

fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pasitiki]

filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Parkos – trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra – tęsdavo, trečia – nutraukdavo]

finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.

fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.

foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

folio verso [f.v.] – pažod. aatvertus lapą; kitame puslapyje.

fortes fortuna adjuvat – [Terentius] drąsiems ir laimė padeda.

fortuna caeca est – [Ciceronas] laimė yra akla.

fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sallustius] likimo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.

fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.

frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.

frigidus latet anguis in herba – [Vergilius]pažod.žolėje slepiasi šalta gyvatė [apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]

fronti nulla fides – [Juvenalis] išore pasitikėti negalima.

fugaces labuntur anni – [Horatius] pasiutusiai bėga metai.

fulgura summos feriunt montes &– [Horatius] labai aukštus kalnus daužo žaibai.

gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Seneca] ir gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.

gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [studentų himno pirmieji žžodžiai]

gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.

gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.

gravissimum est imperium consuetudinis – [Publilius] įpročio galia labai didelė.

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovidius] lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.

habent sua fata libelli – [Terentius] knygos turi savo likimą.

habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.

hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.

Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Livijus], t.y. pavojus čia pat.

haec me non laedunt – [Curtius] tai manęs neliečia.

haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.

haud semper errat fama &– [Tacitus] paskala ne visada klysta.

heu, dedecus ingens! – [Ovidius] o kokia gėda!

hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]

historia est magistra vitae – [Ciceronas] – istorija yra gyvenimo mokytoja.

historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Ciceronas] istorijos nežinoti – būti vaiku.

hoc est melle dulci dulcius – [Plautus] tai saldžiau už saldųjį medų.

hoc unum scio, quod nihil sciam – [Diogenes] tik tai žinau, kad nieko nežinau.

hodie mihi, cras tibi – ššiandien man, rytoj tau [toks pat likimas].

hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.

hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.

hominem quaero – [Diogenes] ieškau žmogaus.

hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.

homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.

homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.

hominis est errare – klysti yra žmogiška.

homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.

homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.

homo homini lupus est – [Plautus] žmogus žmogui – vilkas.

homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.

homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]

homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.

homo sum – esu žmogus.

homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Terentius] esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.

honestus rumor alterum est patrimonium – [Publilius] geras vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.

honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.

honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]

honos habet oonus – garbė uždeda sunkias pareigas.

hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kraštutinio nacionalizmo formulė]

hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.

hujus anni [h.a.] – šių metų; šiais metais.

hujus mensis [h.m.] – šio mėnesio; šį mėnesį.

humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.

hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.

ibidem [embid., emb.] – ten pat [nurodant citatų šaltinius]

ibi patria, ubi bene – [Aristophanes] tėvynė ten, kur gera.

idem – tas pats [apie knygos autorių]; taip pat; lygiai taip.

id est [i.e.] – tai yra; vadinasi.

ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.

ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.

ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]

ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.

ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Publilius] kitam atleisk dažnai, o sau – niekados.

ignoti nulla cupido – [Ovidius] nežinantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.

imago animi vultus est – [Ciceronas] veidas – sielos atspindys.

imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.

immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovidius] nepagydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.

impares nascimur, pares morimur – [Seneca] gimstame nelygūs, mirštame lygūs.

impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dionysius] pyktis apipainioja sielą, kad jji negalėtų tiesos pastebėti.

impellere aliquem praecipitantem – [Ciceronas]pažod.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.

imperat aut servit pecunia cuique – [Horatius] kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Publilius] ar nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.

imperium in imperio – valstybė valstybėje.

imprimatur – tebūnie spausdinama [bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]

in absentia – nesant.

in angustiis amici apparent – [Petronius] nelaimėje paaiškėja, kas yra [tikri] draugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.

in arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.

in articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.

in bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.

in brevi – trumpai.

in casu necessitatis – esant būtinam reikalui.

in cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.

incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.

in cruce pascere corvos – [Horatius] varnas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.

in cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.

in deposito – saugojimui; saugoti [banke pinigus].

index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas].

in fine – gale; pabaigoje.

in folio – ½ popieriaus lapo [leidinio formatas].

infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.

ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Ciceronas] – kartais

ir vyrui leistina sudejuoti.

ingenuus animus non fert vocis verbera – [Publilius] kilni siela nepakenčia keiksmų.

in idem flumen bis non descendimus – [Seneca] į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.

inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.

inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.

in media luce errare – [Seneca] klaidžioti vidur dienos.

in medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.

in memoriam – atminti; atminimui.

in mundo – visiškai pasirengus.

in natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; pprekėmis [tiekimas].

in naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.

in octavo – popieriaus lapo [leidinio formatas].

in pace – taikoje; ramybėje.

in patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.

in quarto – ¼ popieriaus lapo [leidinio formatas].

in saecula saeculorum – per amžių amžius.

insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.

in silvam non ligna feras – [Horacijus] nesinešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.

in sinu viperam habere &– [Ciceronas] laikyti gyvatę užantyje.

in situ – buvimo vietoje.

in specie – atskirai.

instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.

inter arma silent leges – [Ciceronas] karo metu įstatymai tyli.

inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra kkaralius.

inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.

inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.

inter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.

inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.

interpone tuis interdum gaudia curis – [Dionysius] į savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.

in venere semper dulcis est dementia – [Publilius] mylint visada malonu ir pakvailioti.

invidus alterius macrescit rebus opimis – [Horatius] pavyduolis liesėja, kai kitam sekasi.

invida gloriae assiduus cmoes est – [Nepotas] pavydas – nuolatinis šlovės palydovas.

in vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.

in vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.

in vino veritas, in aqua sanitas – [Plinius M.] vvyne – teisybė, vandenyje – sveikata.

in vitro – mėgintuvėlyje [eksperimentas laboratorijoje].

in vivo – gyvame organizme.

ipsa senectus morbus – [Terentius] pati senatvė jau yra liga.

ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.

ira est initium insaniae – [Ennius] pyktis – beprotybės pradžia.

is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš romėnų teismo praktikos].

vs minimo eget, qui minimum cupit – [Publilius] kas labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.

istuc viri est officium – [Terentius] štai taip turi pasielgti [tikras] vyras.

ita ddiis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.

item – taip pat.

ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !

jam satis superque – [Ciceronas] jau daugiau negu reikia.

jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.

jucundi acti labores – [Ciceronas] baigti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.

jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.

judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Publilius] teisėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.

jus summum saepe summa est malitia – [Terentius] aukščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.

juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.

juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.

labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.

labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [širdies] skausmą.

labor improbus omnia vincit – [Vergilijus] atkaklus darbas viską nugali.

labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.

lacus siccus – [Propertius]pažod.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.

lapsus linguae – apsirikimas kalbant.

lapsus mentis – dalykinė klaida.

lassus tamquam caballus in clivo – [Petronius] pailsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.

lato sensu – plačiąja prasme.

latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.

laudata improbitas fiet iintolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.

laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.

laus eorum emori non potest – [Ciceronas] jų garbė nemirtinga.

legem nocens veretur, fortunam innocens – [Publilius] kaltasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.

leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.

levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.

lex non scripta – nerašytas įstatymas.

libenter homines id, quod volunt, credunt – [Caesar] žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.

libertas dulce auditu nomen – [Livius] laisvė – malonus ausiai žodis.

liberum arbitrium – laisva valia.

libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.

licet – leista; laisva; galima.

litterarum radices amarae, fructus dulces – [Ciceronas] mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.

littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.

litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.

litterae non erubescunt – [Ciceronas] raidės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.

littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.

locus delicti – nusikaltimo vieta.

loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.

loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.

lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.

magis nocent insidiae, quae latent &– [Terentius] paslėpti spąstai – pavojingesni.

magister artium – mokslų magistras [mokslo laipsnis].

magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis].

magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.

magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu].

magnus dux – didysis vadas [valdovas].

major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tacitas], t.y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos

mala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.

malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.

malum necessarium – neišvengiama blogybė.

malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.

maneat nostros ea cura nepotes! – [Vergilius] tesirūpina tuo mūsų palikuonys!

manet alta mente repostum – [Vergilius] – lieka užslėpta giliai širdyje.

manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.

manu propria [m.p.] – savo ranka [pairašyta]

manus manum lavat – [Seneca] ranka ranką prausia.

maria caelo miscere – [Vergilius]pažod.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.

maria montesque polliceri – [Sallustius]pažod.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.

materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.

mea culpa – mano

kaltė; dėl mano kaltės.

medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.

medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).

medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.

medio tutissimus ibis – [Ovidijus] viduriu eiti saugiausia.

melius nil caelibe vita – [Horatius] nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.

memento mori – atsimink, kad mirsi.

memoria – thesaurus omnium rerum – [Ciceronas] atmintis – visa ko saugykla.

mendacem memorem esse oportet – [Kvintilianas] melagis privalo turėti gerą atmintį.

mens aagitat molem – [Vergilius] ryžtas išjudina minią.

mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juvenalis]

mensis currentis [m.c.] – šio mėnesio; šį mėnesį.

mens sana in corpore sano – [Juvenalis] sveikas protas sveikame kūne.

mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.

merula alba – [Varro] balta varna, t.y. retenybė; keistenybė.

minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.

mirabile auditu – nuostabu girdėti.

missa vox nescit reverti – [Horatius] pasakytas žodis atgal nebegrįžta.

modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.

momento fit cinis, ddiu silva – [Seneca] miškas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.

monstrum horrendum – [Vergilius] pabaisa; siaubūnas.

montes auri polliceri – [Terentius] aukso kalnus pažadėti.

more majorum – pagal protėvių papročius.

morituri te salutant – [Suetonius] pasiryžę mirti tave sveikina.

mors infanti felix, juveni aacerba, nimis sera seni – [Publilius] kūdikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.

mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.

mors ultima linea rerum – [Horatius] mirtis – visa ko baigtis.

mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.

motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.

mulgere hircos – [Vergilius]pažod.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.

muliebris lacrima condimentum malitae est – [Publilius] moters ašara – klastingumo prieskonis.

multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.

multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Horatius] metai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.

multa ignoscendo fit potens potentior – [Publilius] galingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.

multa novit, sed male novit omnia – žinojo ddaug, bet viską paviršutiniškai.

multos timere debet, quem multi timent – [Publilius] tas, kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.

mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.

munera auctor quae pretiosa facit – [Ovidius] dovanos vertė pareina nuo paties dovanotojo.

mutato nomine – pakeitus vardą.

natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.

natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.

natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.

naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.

natura solitarium nihil amat – [[Ciceronas] gamta vienatvės nepakenčia.

natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.

ne cede malis – nelaimėje nenusimink.

necessitatem ferre non flere addecet – [Publilius] su būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.

necessitati parendum est – [Ciceronas] būtinumui reikia paklusti.

nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.

nec scire fas est omnia – [Horatius] viską žinoti nėra lemta.

nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.

nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.

nemo esse judex in sua causa potest – [Publilius] niekas negali būti savo bylos teisėjas.

nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.

nemo non nostrum peccat – [Petronius] kiekvienas iš mūsų klystame.

nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.

nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.

nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.

ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Euripides] net ir mirusia moterimi tu nepasitiki.

ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!

nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

nescit vox missa reverti – [Horacijus] pasakytas žodis negrįžta.

nihil agere delectat – [Ciceronas] nieko neveikti – malonu.

nihil est ab omni parte beatum – [Horacijus] niekas nebūna visiškai laimingas.

nihil est annis velocius – [Ovidius] nnieko nėra greitesnio už metus.

nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.

nihil intractabilius homine stulto – [Epictetus] nėra didesnio užsispyrėlio už kvailį.

nihil perpetuum, pauca diuturna – [Seneca] nieko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.

nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.

nihil similius est insano, quam ebrius – [Plautus] niekas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.

nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.

nil admirari – [Horacijus] niekuo nereikia stebėtis.

nil novi sub sole – nieko nauja po saule.

nil spernat auris nec tamen credat statim – [Phaedrus] išklausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.

nimia familiaritas contemptum parit – [Plinius M.] per didelis familiarumas sukelia nepagarbą.

nimium altercando veritas amittitur – [Publilius] per daug besiginčijant, dingsta teisybė.

nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.

nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovidius] mus visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.

noli tangere circulos meos! – [Archimedes] neliesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.

nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.

nomen atque omen – [Plautus] vardas, turintis lemties ženklą.

nomen nescio [N.n.] -pažod.vardo nnežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.

non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.

non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.

non liquet [N.l.] – neaišku; neįrodyta [formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje].

non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.

non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Varro] ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.

non omnis moriar – [Horatius] aš ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.

non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.

non posse videtur muscam excitare – [Seneca] atrodo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.

non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.

non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.

non scholae, sed vitae discimus – [Seneka] mokomės nemokyklai, o gyvenimui.

non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Quintilianus] gyvenu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.

nosce te ipsum! – [Socrates] pažink pats save!

nota bene ! [N.B.] -pažod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.

novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.

nox cogitationum mater – naktis apmąstymų

motina.

nulla regula sine exeptione – [Ciceronas] nėra taisyklės be išimties.

oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.

ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.

oderint, dum metuant – [Ciceronas] tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų.

odi praecoci puerulos sapientia – [Apulejus] man nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.

o, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!

oleum et operam perdidi – [Plautas] išeikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.

omne ignotum pro magnifico – [Tacitas] visa, kkas nežinoma, atrodo žavingai.

omnia mea mecum porto – [Ciceronas] visa, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.

omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.

omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo sąvybės]

omnia vincit amor – [Vergilijus] meilė viską nugali.

opus citatum [Op.cit.] – cituotas veikalas.

o, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [šitaip sušukęs Janas Husas, kai pamatęs senutę, metančią ddar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]

oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.

otempora, o mores! – [Ciceronas] kas per laikai, kas per papročiai!

ovem lupo committere – [Terentius] pavesti vilkui avį saugoti;plg. lliet.įdavė vilkui avis ganyti.

pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.

pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.

panem et circenses! – [Juvenalis] duonos ir žaidimų! [senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]

parce valetudini! – [Ciceronas] saugok sveikatą!

par pari refertur – [Terentius] atsimokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.

par pari respondet – [Ciceronas] toks su tokiu sutaria.

pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Publilius] mandagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.

pars sanitatis velle sanari est – [Seneca] norėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.

pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.

patere legem, quam ipse tulisti – [[Cato] laikykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.

pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [teisinis terminas]

pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.

pathe mathos – [Eschilas] kantrybė yra mokytoja.

patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.

patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.

paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.

pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.

pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!

pax vobiscum! – ramybė jums!

peccatum extenuat, qqui celerit corrigit – [Publilius] kas greitai [savo] klaidą ištaiso, tas ją sušvelnina.

peccatur intra et extra – [Horatius] visur nusikaltimų esti.

pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi

pecunia non olet – [Suetonius] pinigai neturi kvapo.

pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.

pendere filo – [Ovidius] kaboti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.

per aequa, per iniqua – [Livius] leistinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.

per aspera ad astra – [Seneca] per kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.

pereat! – tegu žūva!

pereat mundus, fiat justitia! – [Augustinas] kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!

periculum in mora – [Livius] delsimas sukelia pavojų.

periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.

perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.

per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.

persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [diplomatijoje]

petere licet – prašyti leidžiama.

pinxit [pinx., pxt., p.] – nupiešė [žodis prie tapytojo pavardės paveiksle].

piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.

piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.

plane qualis dominus, talis est servus – [Petronius] koks ponas, toks ir tarnas.

plaudite, acta est fabula – [[Suetonius] plokite – vaidinimas baigtas.

pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.

plus minus – maždaug.

plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.

Post Christum [natum] – po Kristaus gimimo; mūsų eroje.

post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.

post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.

post hominum memoriam – [Ciceronas] kiek atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.

post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.

post mortem nihil est – [Seneca] po mirties nieko nėra.

post scriptum [P.S.] -pažod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.

post post scriptum [P.P.S.] – antras prierašas laiško gale.

post tenebras lux – po tamsos – šviesa.

potius sero quam nunquam – [Livius] geriau vėliau negu niekad.

praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.

primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.

primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).

primus inter pares – pirmas tarp lygių [viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas].

pro aris et focis pugnare – [Ciceronas] kovoti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.

pro centum [ % ] – nuo šimto; šimtoji dalis; pprocentas.

procul este, profani! – [Vergilius] šalin, neišmanėliai!

pro die – dienai; paros dozė.

pro dosi – vienkartinė dozė.

pro et contra – už ir prieš.

profanum vulgus – [Horatius] neapsišvietusi [tamsi] liaudis.

pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.

prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sveikinimas geriant]

proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.

proximus sum egomet mihi – [Terentius] aš pats esu artimiausias sau.

pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!

quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.

quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.

qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.

qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.

qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.

qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!

quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [receptų formulė].

quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.

quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovidijus] ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.

qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Plautus] kas nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.

qui fuit rana, nunc est rex – [Petronius] buvo varlė,

o dabar – valdovė.

qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.

quilibet fortunae suae faber – [Sallustius] kiekvienas savo likimo kalvis.

qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.

qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.

qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.

qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.

quod bene vertat! – teišeina tai į gera!

quod capita, tot sententiae – [[Terencijus] kiek galvų, tiek nuomonių.

quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.

quod erat demonstrandum – [Euclides] ką ir reikėjo įrodyti.

quod licet Jovi, non licet bovi – [Seneca] kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas pats dalykas ne visiems pritinka].

quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.

quod periit, periit – [Plautus] kas praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.

quum promiseris, facias – [Seneca] jei prižadėjai, ištesėk.

rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.

raro corvum ccorvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.

raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.

reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.

redde, quod debes – [Petronijus] grąžink, kką privalai.

relata refero – sakau, ką girdėjau.

rem tene, verba sequentur – [Katonas Vyresnysis] žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.

repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.

requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.

requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!

reservatio mentalis – atsarginė mintis.

res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.

restitutio in integrum – [Ciceronas] atstatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.

rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.

ridentem dicere verum – [Horacijus] juokaujant pasakyti tiesą.

Roma locuta, causa finita – [Augustinas] Roma pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.

saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.

saluberrimum tempus ver set – [Celsus] pavasaris yra sveikiausias laikas.

salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!

sapere aude – drįsk būti protingas [[Horacijus], t.y. vadovaukis protu.

sapientia vino obumbratur – [Plinius M.] vynas aptemdo protą.

satis eloquentiae, sapientiae parum – [Saliustijus] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau] per daug.

satisfacere naturae – [Ciceronas] atiduoti gamtai skolą, t.y. mirti.

sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.

scio, nihil scio – [Sokratas] žinau, kad nieko nežinau.

secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.

semper paratus – visada pasirengęs.

separatio a ttoro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [ištuoka].

sero sapere – [Ciceronas] būti gudriam po laiko.

sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.

sic erat in fatis – [Ovidius] taip buvo likimo lemta.

sic est vita hominum – [Ciceronas] toks jau žmonių gyvenimas.

sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.

sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.

silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.

similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gydytojų homeopatų devizas].

similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.

simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.

simul flare sorbereque haud facile est – [Plautus] vienu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.

sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.

sine anno [s.a.] -pažod.be metų; metai nenurodyti [kada išleista knyga ir t.t.].

sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.

sine loco [s.l.] -pažod.be vietos; vieta nenurodyta [kur išleista knyga ir t.t.].

sine nomine vulgus – bevardė minia.

si tacuisses, philosophus mansisses – [Boecijus] jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.

sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.

sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.

sit tibi terra llevis! – tebūnie tau lengva žemė! [posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose].

sit venia verbo – [Plinius Jaunesnysis] tebūnie leista pasakyti.

si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.

sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.

somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.

spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.

sponte sua, sine lege – [Ovidijus] savo noru, be įstatymo.

status belli – karo stovis.

status in statu – valstybė valstybėje.

status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.

stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.

stultorum plena sunt omnia – [Ciceronas] kvailių visur pilna.

stultus stulta loquitur – [Euripides] kvailas kvailai ir kalba.

stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.

sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.

sua sponte – sava valia; laisvu noru.

summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.

summa summarum – [Plautus]pažod.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.

summis labris venire – [Seneca] nepagalvojus pasakyti.

summotis arbitris – [Livius] pašalinus liudininkus; be liudininkų.

sustine impetum irae – [Seneca] suvaldyk pykčio priepuolį.

sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.

tabula ex naufragio – [Ciceronas] lenta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.

tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; nneliestas dalykas; vaiko siela.

taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.

tacere opinor esse optimum – [Ennius] aš manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.

tacitis senescimus annis – [Ovidius] mes nejučiomis senstame.

talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.

talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.

tandem aliquando – pagaliau kada nors.

tantaene animis caelestibus irae? – [Vergilius] nejaugi toks didelis dievų pyktis?

tantum quantum – tiek, kiek.

te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.

tempori parcendum – laiką reikia taupyti.

tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.

terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.

tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.

timeo Danaos et dona ferentes – [Vergilius] bijau danajų [graikų], net ir dovanas nešančių [įspėjimas dėl galimos klastos].

tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.

trahit sua quemque voluptas – [Vergilijus] kiekvieną traukia savas pomėgis.

trahimur omnes laudis studio – [Ciceronas] visi mes trokštame šlovės.

tuas litteras exspecto – [Ciceronas] laukiu tavo laiško.

ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.

ubi lex, ibi poena

– kur įstatymas, ten ir bausmė

ulcus tangere – [Terentius] paliesti skaudamą vietą.

ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.

ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.

ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.

una voce – [Ciceronas] vienbalsiai; vienu balsu.

unde venis et quo tendis? – [Horatius] iš kur ateini ir kur eini? [taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi].

unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.

usus eest tyrannus – [Horacijus] paprotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.

utile dulci miscere – [Horatius] naudingumą sujungti su malonumu.

ut infra – kaip nurodyta toliau [knygoje].

uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.

ut sementem feceris, ita metes – [Ciceronas] kaip pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.

ut supra – kaip nurodyta anksčiau [knygoje].

uxori nubere suae – [Martialis] būti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.

vade foras! – [Plautus] eik šalin!

vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vvadovas.

vae victis! – vargas nugalėtiesiems!

vale! ; valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!

vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.

veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Julijus Cezaris]

verba ddocent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.

vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.

video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.

video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovidijus]

vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.

vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.

Ar aviabilietus vis dar perki

Related Posts